Przepisy prawne dotyczące faktoringu w Polsce: Co warto wiedzieć?

aktoring stał się niezwykle popularnym narzędziem finansowym w Polsce, pomagającym przedsiębiorcom zarządzać płynnością finansową i zabezpieczać się przed ryzykiem niewypłacalności kontrahentów. Choć faktoring jest skutecznym rozwiązaniem, warto zrozumieć przepisy prawne, które go regulują. W tym artykule omówimy kluczowe aspekty prawne związane z faktoringiem w Polsce, które każdy przedsiębiorca powinien znać.

Czym jest faktoring?

Faktoring to umowa, na mocy której przedsiębiorstwo sprzedaje swoje należności (faktury) firmie faktoringowej. W zamian za to przedsiębiorstwo otrzymuje zaliczkę, zwykle wynoszącą 80-90% wartości faktur, a resztę po uregulowaniu należności przez kontrahenta, pomniejszoną o prowizję faktora.

Podstawy prawne faktoringu w Polsce

W Polsce faktoring nie jest regulowany odrębną ustawą, lecz opiera się na przepisach Kodeksu cywilnego oraz innych aktów prawnych, które dotyczą obrotu wierzytelnościami. Kluczowe przepisy obejmują:

 1. Kodeks cywilny:
  • Cesja wierzytelności: Faktoring opiera się na przepisach dotyczących cesji wierzytelności (art. 509-518 Kodeksu cywilnego). Zgodnie z nimi wierzyciel (faktorant) może przenieść swoje prawa do wierzytelności na inny podmiot (faktora) bez zgody dłużnika, chyba że umowa między stronami stanowi inaczej.
  • Umowa faktoringowa: Umowa faktoringowa nie jest szczegółowo regulowana w Kodeksie cywilnym, co daje stronom dużą swobodę w kształtowaniu jej treści. Ważne jest jednak, aby umowa była sporządzona na piśmie i jasno określała prawa oraz obowiązki obu stron.
 2. Prawo wekslowe:
  • W przypadku faktoringu pełnego, który obejmuje przejęcie ryzyka niewypłacalności dłużnika przez faktora, stosowane mogą być również przepisy prawa wekslowego. Faktor może wymagać wystawienia weksla przez dłużnika jako dodatkowego zabezpieczenia wierzytelności.

Rodzaje faktoringu a przepisy prawne

Istnieje kilka rodzajów faktoringu, z których każdy może podlegać nieco innym regulacjom prawnym:

 1. Faktoring pełny (bez regresu):
  • W tym przypadku faktor przejmuje na siebie ryzyko niewypłacalności dłużnika. Umowa powinna precyzyjnie określać warunki przejęcia ryzyka oraz procedury postępowania w przypadku niewypłacalności dłużnika.
 2. Faktoring niepełny (z regresem):
  • W faktoringu z regresem, faktor ma prawo żądać zwrotu wypłaconych środków od faktoranta, jeśli dłużnik nie ureguluje należności. Przepisy dotyczące cesji wierzytelności mają tu kluczowe znaczenie.
 3. Faktoring odwrotny:
  • W faktoringu odwrotnym to przedsiębiorstwo zleca faktorowi opłacenie swoich dostawców, a następnie spłaca należność faktorowi w ustalonym terminie. W tym przypadku istotne są przepisy dotyczące zobowiązań oraz terminów płatności.

Ochrona prawna dla stron umowy faktoringowej

Zarówno faktor, jak i faktorant, mają swoje prawa i obowiązki wynikające z umowy faktoringowej. Ważne jest, aby umowa była klarowna i uwzględniała wszystkie istotne elementy, takie jak:

 • Wysokość zaliczki i prowizji: Umowa powinna dokładnie określać wysokość zaliczki wypłacanej przez faktora oraz prowizji, jaką faktor pobiera za swoje usługi.
 • Terminy płatności: Kluczowe jest ustalenie terminów płatności, zarówno tych wynikających z faktur, jak i zobowiązań faktoranta wobec faktora.
 • Procedury w przypadku niewypłacalności dłużnika: W przypadku faktoringu pełnego, umowa powinna precyzować, jakie działania podejmie faktor w przypadku niewypłacalności dłużnika.

Podsumowanie

Faktoring to efektywne narzędzie zarządzania płynnością finansową, które może znacząco wesprzeć rozwój przedsiębiorstwa. Zrozumienie przepisów prawnych regulujących faktoring w Polsce jest kluczowe dla zapewnienia, że umowy faktoringowe są zgodne z prawem i chronią interesy wszystkich stron. Znajomość podstawowych regulacji dotyczących cesji wierzytelności oraz zasad funkcjonowania różnych rodzajów faktoringu pozwala przedsiębiorcom na świadome korzystanie z tego narzędzia finansowego, minimalizując ryzyko i maksymalizując korzyści.

Zachęcamy do konsultacji z prawnikiem specjalizującym się w faktoringu przed zawarciem umowy faktoringowej, aby upewnić się, że wszystkie aspekty prawne są odpowiednio uwzględnione i zabezpieczone.

Komenatrze:

Dodaj opinię

Ocena*
*